01 Tháng Mười 2020
Article Details

Bà Nguyễn Thị Thu Nga

Categories: | Author: SuperUser Account | Posted: 07/12/2017 | Views: 172

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10

Các lĩnh vực phụ trách:

a) Phụ trách khối Quản lý đô thị. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

Công tác Quản lý đô thị, xây dựng, giao thông công chính, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn giao thông, phòng chống thiên tai dịch họa, xét duyệt các dự án đầu tư trong Quận 10, công tác quy hoạch – kiến trúc, chương trình nhà ở tại Quận 10…;

Giải quyết những trường hợp khiếu nại – tố cáo có liên quan đến lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo;

Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách;

Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 ủy quyền bằng văn bản cụ thể thực hiện việc ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý đô thị;

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 chỉ đạo chương trình nhà ở. Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng các Ban chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các lĩnh vực có liên quan.

c) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng; phối hợp chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10 và Đội Thanh tra địa bàn Quận 10.

Bookmark and Share

Trở về trang trước