26 Tháng Mười 2020
Phường 1 quận 10

Phường 3 Quận 10
Phường 5 quận 10
Phường 7 quận 10
Phường 9 quận 10
Phường 11 quận 10
Phường 13 quận 10
Phường 15 quận 10
Phường 2 Quận 10

Phường 4 quận 10
Phường 6 Quận 10
Phường 8 quận 10

Phường 10 quận 10
Phường 12 quận 10
Phường 14 quận 10