30 Tháng Sáu 2022
Tin tức hoạt động

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 10 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức kỳ họp thứ 9

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 08/01/2022 | Số lần xem: 386

Ngày 7/1/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 10 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức kỳ họp thứ 9 tại Trung tâm hành chính quận. Đến dự có đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại kỳ họp, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thảo luận về các nội dung: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 về những kết quả đã đạt được và phân tích đề xuất giải pháp phương hướng đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, trên cơ sở góp ý những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2022; dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ Quận ủy năm 2022 và của UBKT Quận ủy năm 2022; quy chế làm việc của UBKT Quận ủy; tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022, tình hình chi ngân sách năm 2022; tình hình kết quả thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Kết thúc kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 10 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, Tiếp tục lãnh đạo công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ”; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9 năm 2021 với mục tiêu kép là tiếp tục kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội an toàn, linh hoạt, hiệu quả, đưa sinh hoạt của người dân từng bước sang trạng thái bình thường mới và các chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19 cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quận. Tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để các hoạt động thương mại, dịch vụ của quận phát triển; đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự tác động của dịch bệnh.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Từng cấp ủy, từng đồng chí cán bộ chủ chốt thường xuyên rà lại các nội dung mà đại hội đã biểu quyết thông qua có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện. Thường xuyên đánh giá tiến độ, kết quả; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời chủ động đề ra các giải pháp thực hiện để đạt được kết quả cao nhất và báo cáo cấp trên khi cần thiết. Đại hội đã thông qua các nội dung cần tập trung của từng lĩnh vực; 05 chương trình; 01 đề án; 24 chỉ tiêu, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, chúng ta phải bám sát hơn, đầu tư nhiều hơn nữa để thực hiện. Các nhóm chuyên đề theo Quyết định mới vừa kiện toàn - Quyết định số 681-QĐ/QU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Quận ủy cũng phải tích cực hơn, trong đó có vai trò của Tổ trưởng; Tổ phó và từng thành viên tổ trong tham mưu, đề xuất các nội dung cần thực hiện của từng tổ chuyên đề.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”;“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Hoàn thành các chỉ tiêu trong Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ và thu - chi ngân sách: quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; có biện pháp phù hợp tình hình mới, linh hoạt và hiệu quả để cùng với thành phố bảo đảm thu ngân sách đạt mục tiêu đề ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay. Tiếp tục tăng cường các biện pháp quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo cơ sở pháp lý, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình. Tiếp tục duy trì ra quân lập lại trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường; tập trung xử lý các điểm ô nhiễm môi trường còn tồn đọng; xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội: triển khai các giải pháp trong thực hiện Chương trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt y tế dự phòng, tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chất lượng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động bảo trợ xã hội.

Về công tác quốc phòng - an ninh: tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước mắt là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đảm bảo chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2022; tiếp tục triển khai thực hiện 02 Dự án “cơ sở dữ liệu Quốc gia và dân cư” và “sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân” đảm bảo theo tiến độ.

Về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức: tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ tiêu, nội dung, kết quả bước đầu của các chương trình, đề án; thực hiện tốt công tác dự báo tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; củng cố lực lượng nòng cốt, cộng tác viên; thực hiện hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên mặt trận tư tưởng, internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: tiếp tục rà soát, kịp thời kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện sắp xếp, luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa bảo đảm chuẩn chức danh và bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự chuyển tiếp liên tục, ổn định giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/QU ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, trước mắt là hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng như trong dự thảo chương trình công tác trọng tâm đã đề ra và hội nghị hôm nay đã thông qua.

Về công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: tập trung triển khai có hiệu quả Quy định số 23-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và Nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị; Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030”; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Hội cựu chiến binh; Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

A.Vũ

In Đánh dấu và chia sẻ