07 Tháng Mười Hai 2023
Thông tin đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Xây dựng Quận 10 trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2020 – 2025” và chương trình Chuyển đổi số Quận 10

Chuyên mục: Thông tin đấu thầu | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 16/11/2023 | Số lần xem: 95

Thông tin cơ bản

Mã KHLCNT: PL2300194779

Tên KHLCNT: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Xây dựng Quận 10 trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2020 – 2025” và chương trình Chuyển đổi số Quận 10

Tên dự toán mua sắm: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Xây dựng Quận 10 trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2020 – 2025” và chương trình Chuyển đổi số Quận 10

Bên mời thầu: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10

Số lượng gói thầu: 7

Thông tin dự toán mua sắm

Giá trị dự toán mua sắm: 5.800.000.000 VND

Số tiền bằng chữ: Năm tỷ tám trăm triệu đồng

Thông tin quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 5422/QĐ-UBND

Ngày phê duyệt: 13/10/2023

Cơ quan ban hành quyết định: Ủy ban nhân dân Quận 10

 

Danh sách gói thầu

STT

Tên gói thầu

Lĩnh vực

Giá gói thầu (VND)

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng máy tính

Tư vấn

9.011.186

Dự toán chi ngân sách nhà nước đã được Ủy ban nhân dân Quận 10 bố trí trong dự toán đầu năm cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 tại Quyết định số 8230/ QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Chỉ định thầu rút gọn

Không có phương thức LCNT

Quý IV, 2023

Trọn gói

60 ngày

2

Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng máy tính

Tư vấn

2.489.278

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV, 2023

Trọn gói

60 ngày

3

Tư vấn lập E- HSMT và đánh giá E-HSDT cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

Tư vấn

8.328.824

Chỉ định thầu rút gọn

Không có phương thức LCNT

Quý IV, 2023

Trọn gói

60 ngày

4

Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

Tư vấn

2.938.060

Chỉ định thầu rút gọn

Không có phương thức LCNT

Quý IV, 2023

Trọn gói

60 ngày

5

Tư vấn giám sát

Tư vấn

39.004.095

Chỉ định thầu rút gọn

Không có phương thức LCNT

Quý IV, 2023

Trọn gói

160 ngày

6

Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng máy tính

Xây lắp

2.489.277.912

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV, 2023

Trọn gói

160 ngày

7

Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

Hàng hóa

2.938.059.225

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV, 2023

Trọn gói

160 ngày

 

 

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động