25 Tháng Sáu 2022
Thời sự chính trị

Đại hội đảng viên Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 11/05/2022 | Số lần xem: 163

Chiều ngày 10/5/2022, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10 tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ.

Đến dự có đồng chí Phạm Văn Phú – Quận ủy viên, Phó chủ nhiệm UBKT quận ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Liêm – Phó chánh văn phòng quận ủy; đồng chí Nguyễn Huy Chiến – Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Chính quyền và đảng viên Chi bộ bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10 đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận trên lĩnh vực văn hóa và thông tin, kịp thời kiện toàn, xây dựng nề nếp sinh hoạt, làm việc của Chi bộ và cơ quan, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của đơn vị; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chủ động trong phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phát huy dân chủ cơ sở, nói đi đôi với làm, phân công và hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức phát huy năng lực, hoàn thành nhiệm vụ; là trung tâm đoàn kết thống nhất trong đảng viên, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ. Kiên quyết chống các biểu hiện tham nhũng, quan liêu, gây phiền hà cho nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành và quy định văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ do Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành cũng như chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.

Tại Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2025, các đồng chí Đảng viên Chi bộ đã thảo luận, góp ý kiến cho dự thảo văn kiện của Chi bộ và bầu ra cấp ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí, trong đó:

1. Đồng chí: Đào Quang Dũng - Trưởng Phòng VHTT giữ chức vụ Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí: Đặng Thị Lâm Thiệt Lệ Phương - Phó phòng VHTT giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ

Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2025: Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10 nâng cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức trong quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước trong phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, nhất là các Nghị quyết về phát triển văn hóa, thể thao; tham mưu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận vào chiều sâu, thực chất; phát huy tốt công năng các thiết chế văn hóa, thể thao tại quận và cơ sở đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sông văn hóa, tinh thần của nhân dân; thực hiệu hiệu quả công tác quả lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, gia đình … Xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất, đội ngũ đảng viên, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu hằng năm cơ quan giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc” và Chi bộ được đánh giá từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Các chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2022- 2025:

Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và Tổ công đoàn: Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”; 100% Đảng viên, cán bộ, công chức được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên, cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Chỉ tiêu chuyên môn: Hằng năm hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt 96% trở lên. Đến năm 2025 trên địa bàn quận có ít nhất 30 cơ sở phục vụ khách du lịch đạt chuẩn; có 100% khu phố đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”; có 14/14 phường được công nhận danh hiệu “Phường văn minh đô thị”; có 02 tuyến đường đạt tiêu chí văn minh – mỹ quan đô thị; tỷ lệ dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt từ 35% trở lên/tổng số dân.

A.Vũ

In Đánh dấu và chia sẻ