17 Tháng Năm 2022
Thủ tục hành chính
STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục hội tự giải thể Phòng Nội vụ; Tổ chức phi chính phủ
2 Thủ tục đổi tên hội Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
3 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
4 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
5 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
6 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
7 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ
8 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyện Phòng Nội vụ;Ủy ban nhân dân cấp Huyện; Tổ chức phi chính phủ