04 Tháng Mười Hai 2021
Thành viên Ủy ban nhân dân Quận 10
Image: Ông Trương Hoài Phong

Ông Trương Hoài Phong

Trưởng Phòng Nội vụ Quận - Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận

Image: Ông Lê Quang Phúc

Ông Lê Quang Phúc

Trưởng Công an Quận - Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận

Image: Ông Trần Công Dương

Ông Trần Công Dương

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận - Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận

Image: Ông Bùi Thế Hải

Ông Bùi Thế Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10


Image: Ông Nguyễn Huy Chiến

Ông Nguyễn Huy Chiến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10


Liên kết